Ἒφυγες πολὺ νωρὶς...

on 16 Απρ 2011

Ακὸμα εχθὲς με κοὶταξες στα μὰτια και χαμογὲλασες γλυκὰ...Μου εὶχες πεὶ αντὶο χωρὶς να το καταλὰβω...Και σὴμερα σταμὰτησαν τα πουλιὰ να κελαιδοὺν...ο ουρανὸς σκοτεὶνιασε...Ὲφυγες και δεν θα ξαναὲρθεις...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...